Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

1.1. Welkom bij ENISTO (aangeduid als "wij," "ons," of "onze"). Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze website en de aankoop van producten of diensten van ons.

1.2. Door toegang te krijgen tot onze website en een aankoop te doen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website en doe geen aankopen.

1. DEFINITIES

1.1 “ENISTO”: geregistreerde entiteit met maatschappelijke zetel te Kesseldallaan 12 bus 0303, 3010 Kessel-Lo (België), met ondernemingsnummer 0783.283.314 en bekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0783.283.314, en handelend onder de naam “ENISTO".

1.2 “Algemene Voorwaarden”: de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.3 “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product koopt bij ENISTO, een bestelling plaatst bij ENISTO en/of een prijsaanvraag naar ENISTO stuurt, evenals iedereen die een product koopt bij ENISTO, een bestelling plaatst bij ENISTO en/of een prijsaanvraag naar ENISTO stuurt in naam of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon.

1.4 “Consument”: elke Klant die één of meer product(en) koopt via de Website uitsluitend voor niet-professionele doeleinden, een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.5 “Website”: de website met de URL www.enisto.com

De Website wordt gehost op Shopify Inc. Shopify Inc. voorziet ons van het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan de Klant kunnen verkopen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Ongeacht eventuele communicatie in tegenspraak in het verleden of in de toekomst, aanvaardt de Klant door het verzenden van een bestelling naar of het sluiten van een overeenkomst met ENISTO dat alleen de volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en niet-contractuele juridische betrekkingen tussen ENISTO en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende in geval van afwezigheid of stilte van het voorgaande) (1) de schriftelijke/elektronische overeenkomst tussen ENISTO en de Klant; (2) de elektronische orderbevestiging die is verzonden door ENISTO; (3) deze Algemene Voorwaarden, zoals gepubliceerd op de Website, en (4) het Belgische recht.

ENISTO verwerpt alle andere normen en voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden die ENISTO uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant heeft overeengekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn alleen geldig voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor enige andere, zelfs soortgelijke, overeenkomsten.

Door gebruik te maken van de Website, het vullen van de digitale winkelwagen op de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst via de Website, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op de Website. In deze gevallen is de Klant dus gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en de bovengenoemde rechten en verplichtingen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten die de Klant wettelijk zijn verleend in overeenstemming met de toepasselijke nationale regelgeving inzake consumentenbescherming.

2.3 Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen en/of het resterende deel van die bepaling geldig. Als een of meer bepalingen nietig worden verklaard, zullen ENISTO en de Klant, voor zover mogelijk en overeenkomstig hun eigen loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige (deel van de) bepaling te vervangen door een equivalente bepaling in de geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Als ENISTO nalaat een of meer van de rechten vermeld in deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of toe te passen, zelfs herhaaldelijk, kan dit alleen worden beschouwd als het gedogen van een bepaalde situatie en zal dit niet leiden tot verlies van rechten. Een dergelijke nalatigheid kan nooit worden beschouwd als een afstand van deze bepaling(en) en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.5 ENISTO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen na publicatie van de gewijzigde versie, zoals opgenomen in het bestelproces. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen en vóór het plaatsen van een bestelling.

3. AANBIEDING, BESTELLING EN ORDERBEVESTIGING

3.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn uitsluitend ter informatie. ENISTO kan de aanbiedingen op de Website te allen tijde wijzigen of intrekken. In ieder geval zijn aanbiedingen alleen geldig zolang de voorraad strekt. Overduidelijke fouten en/of evidente fouten in het aanbod zijn niet bindend voor ENISTO. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. In geen geval is ENISTO aansprakelijk voor materiële fouten, zetfouten of drukfouten.

3.2 Een bestelling kan alleen worden geplaatst via de Website.

3.3 De overeenkomst tussen ENISTO en de Klant komt pas tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website en deze Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod heeft geaccepteerd.

3.4 ENISTO behoudt zich het recht voor om bestellingen te allen tijde en zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.5 Annulering van een bestelling, voordat de bestelling is verzonden, is alleen mogelijk op verzoek van de Klant en na schriftelijke bevestiging van ENISTO. Annulering na verzending van een bestelling moet worden gedaan in overeenstemming met de procedure voor herroeping zoals bepaald in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

4. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

4.1 De Consument heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst met betrekking tot de via de Website gekochte producten. Op basis van de artikelen 47-52 van Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch Recht heeft de Consument het recht om zich binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden terug te trekken uit de overeenkomst. De termijn voor herroeping verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek bezit van het product krijgt.

4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument ENISTO via contact@enisto.com informeren over zijn beslissing om zich terug te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring per post of e-mail. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de Consument zijn kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.3 De Consument stuurt de producten zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij ENISTO heeft geïnformeerd over zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst. De Consument voldoet aan deze voorwaarden op tijd als hij de producten retourneert voordat de periode van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het retourneren van de producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders is overeengekomen. Het teruggestuurde product moet zich in dezelfde staat bevinden als op het moment van levering. Bovendien moet het product worden teruggestuurd in de originele verpakking waarin het product is verzonden, al dan niet geopend, en inclusief alle accessoires die samen met het product zijn geleverd.

4.4 Als de Consument zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal ENISTO onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat ENISTO op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Consument om zich terug te trekken uit de overeenkomst, de betalingen voor de producten terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele bijkomende kosten als gevolg van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ENISTO wordt aangeboden), rekening houdend met de bepalingen van Artikel 11.2 van deze Algemene Voorwaarden. ENISTO zal de Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Consument voor dergelijke terugbetalingen, tenzij er extra kosten worden gemaakt als gevolg van de keuze van de Consument voor een andere terugbetalingsmethode. ENISTO kan de terugbetaling uitstellen totdat het de producten heeft ontvangen en de staat ervan heeft gecontroleerd of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggestuurd, al naar gelang wat het vroegst is. Terugbetaling van leveringskosten door ENISTO wordt altijd op pro rata basis gedaan. Als ENISTO echter gebruikmaakt van een forfaitaire leveringskosten, is ENISTO niet verplicht om enige leveringskosten terug te betalen in geval van gedeeltelijke herroeping.

4.5 Een professionele Klant heeft onder geen enkele omstandigheid een herroepingsrecht.

4.6 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 De prijzen zoals vermeld op de Website hebben alleen betrekking op de producten zoals ze letterlijk zijn beschreven. Materialen en/of accessoires die niet worden vermeld in de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijbehorende foto is bedoeld ter decoratie en kan elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de genoemde prijs.

5.2 Alle prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief eventuele import-/exportrechten, reserverings- en/of administratiekosten, leverings- of verzendkosten, versnelde verwerking van een bestelling (zoals express verzending) en/of aanvullende eisen van de Klant (zoals het toevoegen van een bericht, de verpakking van het product, enz.).

Verzendkosten zijn niet inbegrepen. Ze zijn afhankelijk van de waarde van de totale bestelling en het land van levering. Tijdens het online bestelproces wordt exact aangegeven hoeveel verzendkosten in rekening worden gebracht.

De gekozen verzendmethode en de uiteindelijke verzendkosten worden ook vermeld op de orderbevestiging die de Klant ontvangt op het moment van aankoop.

Extra kosten in verband met de keuze van betaling door de Klant kunnen in rekening worden gebracht door ENISTO.

5.3 ENISTO behoudt zich het recht voor om de prijzen zoals vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Desondanks worden de producten gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling. Overduidelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onnauwkeurigheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ENISTO worden gecorrigeerd.

5.4 Prijzen en kosten omtrent producten van andere webshops zijn indicatief en kunnen verschillen. ENISTO tracht om de website up to date te houden, echter een realtime weergave van deze info is niet mogelijk. ENISTO draagt geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor de de juistheid, volledigheid, wijzigingen of andere eigenschappen van de inhoud van derden (bijv. productinformatie of prijzen).

6. LEVERING VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN

6.1 Tenzij anders overeengekomen, worden leveringen gedaan volgens de Incoterm® "Delivered At Place" (DAP) (Incoterms® 2020) op het door de Klant opgegeven afleveradres. De overdracht van het risico van schade, vernietiging en vermissing met betrekking tot de producten vindt dus plaats op het moment van daadwerkelijke levering. Op dat moment is ENISTO ook ontheven van haar verplichting tot levering.

6.2 Een bestelling wordt pas verzonden nadat ENISTO de betaling heeft ontvangen.

6.3 De levertijd is altijd indicatief en maakt geen wezenlijk deel uit van de verplichtingen van ENISTO jegens de Klant. Het overschrijden van de gecommuniceerde leveringsperiode kan nooit leiden tot de betaling van enige vergoeding of tot ontbinding van de verkoopovereenkomst tussen ENISTO en de Klant. In ieder geval kan ENISTO nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.

Wijzigingen in de bestelling leiden automatisch tot het verstrijken van de vooraf bepaalde waarschijnlijke leveringstermijnen.

6.4 In geval van afwezigheid van de Klant bij levering op het door de Klant opgegeven afleveradres, zal de transportdienst een bericht achterlaten om contact op te nemen met ENISTO en de Klant. Na contact met de Klant zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij afwezigheid van enige reactie van de Klant binnen vijf (5) werkdagen na de eerste afleverpoging of bij afwezigheid van de Klant bij de tweede afleverpoging, worden de producten teruggestuurd naar het geregistreerde kantoor van ENISTO. De kosten van de retourzending, evenals de bijbehorende kosten (zoals, maar niet beperkt tot, belastingen, BTW, opslagkosten, enz.) komen voor rekening van de Klant. In dat geval wordt de overeenkomst tussen ENISTO en de Klant geacht te zijn ontbonden. Elke reeds door de Klant betaalde prijs zal door ENISTO worden terugbetaald, na aftrek van de hierboven genoemde retourkosten en eventuele bijbehorende kosten.

6.5 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

7. FACTURERING EN BETALING

7.1 Bestellingen moeten altijd vooraf worden betaald door de Klant.

7.2 Bij het plaatsen van een bestelling heeft de Klant de keuze tussen verschillende betaalmethoden, zoals vermeld op de Website en tijdens het bestelproces.

7.3 Alle online betalingen worden namens ENISTO verwerkt door een externe professionele en gespecialiseerde partner. Deze externe partner levert de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en is daarom als enige verantwoordelijk voor de juiste verwerking van alle online betalingen.

7.4 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

8. ACCEPTATIE, LEVERING EN KLACHTEN

8.1 De Klant voert onmiddellijk na het ophalen en/of leveren van de gekochte producten een eerste controle uit. Deze onmiddellijke controleplicht omvat (louter illustratieve lijst): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken zoals overduidelijke materiaal- of fabricagefouten, enz. De Klant moet ENISTO schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen, binnen 48 uur na levering, van onmiddellijk vast te stellen afwijkingen, op straffe van verlies van rechten, met verwijzing naar het juiste ordernummer. ENISTO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die te laat worden ingediend of voor klachten die betrekking hebben op gebreken die door de Klant niet onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld.

8.2 Voor alle overige klachten en claims, inclusief maar niet beperkt tot verborgen gebreken, moet de Klant ENISTO binnen een termijn van twee (2) jaar na levering schriftelijk op de hoogte stellen van de klachten, met vermelding van het juiste ordernummer. ENISTO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die te laat worden ingediend of voor klachten die betrekking hebben op gebreken die door de Klant niet binnen de voorgeschreven termijn van twee (2) jaar na levering konden worden vastgesteld. Deze klachten moeten worden ingediend per aangetekende brief of per e-mail naar contact@enisto.com.

8.3 Als er gebreken zijn vastgesteld, moet de Klant ENISTO de gelegenheid geven om de gebreken op te sporen en, indien mogelijk, de gebreken te verhelpen. De Klant moet ENISTO in de gelegenheid stellen om de klachten te onderzoeken, inclusief door ENISTO toegang te verlenen tot de plaats waar de producten zijn geïnstalleerd. In geen geval zal de Klant het recht hebben om de producten terug te zenden naar ENISTO zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENISTO.

8.4 Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is en het gebrek niet kan worden verholpen, kan de Klant ENISTO schriftelijk (per post of e-mail) verzoeken om de producten op zijn kosten terug te nemen. ENISTO zal hierop reageren met een schriftelijke (per post of e-mail) offerte voor de terugname van de producten, inclusief de prijs die ENISTO bereid is te betalen voor de terugname van de producten.

8.5 Klachten geven de Klant geen recht om betalingen op te schorten of te weigeren, noch om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om schadevergoeding te eisen.

8.6 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

9. GARANTIE

9.1 ENISTO staat in voor de conformiteit van de producten met de verkoopovereenkomst gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de producten, in overeenstemming met de wettelijke garantievoorschriften zoals bepaald in de artikelen 1641 tot en met 1649bis van het Belgische Burgerlijk Wetboek. ENISTO is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de producten.

9.2 De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zich hebben voorgedaan ondanks normaal en correct gebruik van de producten. De garantie dekt geen gebreken veroorzaakt door verkeerd, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik, onjuiste opslag of opslagvoorwaarden, onjuiste installatie of montage, externe oorzaken zoals brand, waterschade, blikseminslag, overstroming, schade veroorzaakt door dieren, gebrek aan onderhoud, normale slijtage, esthetische gebreken en gebreken die niet rechtstreeks betrekking hebben op de primaire functie van de producten.

9.3 De garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de Klant het juiste gebruik van de producten bewijst door middel van factuur en/of ander bewijsmateriaal.

9.4 De garantie heeft alleen betrekking op de producten die in hun oorspronkelijke staat, inclusief originele verpakking, worden teruggegeven. Elk gebrek dat is veroorzaakt door schade aan het product tijdens transport van of naar ENISTO, veroorzaakt door ondeskundige behandeling of ondeskundige installatie door de Klant, is uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.

9.5 In geval van een garantieclaim moet de Klant ENISTO op de hoogte stellen van het gebrek en ENISTO de gelegenheid geven om het gebrek op te sporen en, indien mogelijk, te verhelpen. In geen geval heeft de Klant het recht om de producten terug te zenden naar ENISTO zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENISTO.

9.6 Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is en het gebrek niet kan worden verholpen, kan de Klant ENISTO schriftelijk (per post of e-mail) verzoeken om de producten op zijn kosten terug te nemen. ENISTO zal hierop reageren met een schriftelijke (per post of e-mail) offerte voor de terugname van de producten, inclusief de prijs die ENISTO bereid is te betalen voor de terugname van de producten.

9.7 Klachten geven de Klant geen recht om betalingen op te schorten of te weigeren, noch om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om schadevergoeding te eisen.

9.8 Voor klanten die niet de hoedanigheid van Consument hebben, is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie die eventueel wordt verleend door de fabrikant van de producten.

9.9 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

10. OVERMACHT

10.1 ENISTO is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien of vermeden, en die het nakomen van de verplichtingen door ENISTO onmogelijk maakt. Dergelijke gebeurtenissen kunnen onder meer zijn, maar zijn niet beperkt tot: natuurrampen, stakingen, branden, oorlogen, terrorisme, sociale onrust, overheidsmaatregelen, technische storingen (waaronder storingen in de betalingsinfrastructuur), storingen in de levering van energie, transportproblemen, storingen in de toeleveringsketen van ENISTO of een van haar leveranciers, enz.

10.3 In geval van overmacht wordt de verplichting van ENISTO opgeschort en wordt de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen automatisch verlengd met een termijn gelijk aan de duur van de overmacht. Als de overmachtssituatie langer dan 90 dagen aanhoudt, heeft ENISTO het recht om de verkoopovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 ENISTO is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, noch voor schade veroorzaakt door derden.

11.2 De aansprakelijkheid van ENISTO tegenover de Klant is in ieder geval beperkt tot de prijs die de Klant heeft betaald voor de betrokken producten. Deze beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing op alle aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen, aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik van de producten, aansprakelijkheid voor technische storingen en/of storingen in de betalingsinfrastructuur, enz.

11.3 De Klant verbindt zich ertoe ENISTO te vrijwaren tegen alle vorderingen, acties, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de producten, de niet-naleving van de Algemene Voorwaarden of enige wet- of regelgeving door de Klant, de aansprakelijkheid van ENISTO ten aanzien van de Klant, met inbegrip van de aansprakelijkheid van ENISTO op grond van deze Algemene Voorwaarden, de aansprakelijkheid van ENISTO op grond van de wet of de regelgeving, de aansprakelijkheid van ENISTO voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, de aansprakelijkheid van ENISTO voor inbreuk op persoonsgegevens en privacy, enz.

11.4 De Klant is aansprakelijk voor en verbindt zich ertoe ENISTO te vrijwaren tegen alle schade veroorzaakt door de Klant aan derden in verband met het gebruik van de producten, de niet-naleving van de Algemene Voorwaarden of enige wet- of regelgeving door de Klant, de aansprakelijkheid van ENISTO ten aanzien van derden, met inbegrip van de aansprakelijkheid van ENISTO op grond van deze Algemene Voorwaarden, de aansprakelijkheid van ENISTO op grond van de wet of de regelgeving, de aansprakelijkheid van ENISTO voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, de aansprakelijkheid van ENISTO voor inbreuk op persoonsgegevens en privacy, enz.

11.5 Alle vermeldingen en adviezen van ENISTO met betrekking tot het gebruik van de producten zijn louter informatief en vrijblijvend en binden ENISTO niet. ENISTO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de producten volgens de instructies en aanbevelingen van ENISTO. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de producten te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de instructies en aanbevelingen van de fabrikant.

11.6 ENISTO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, met inbegrip van door ENISTO ingeschakelde derden, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gedragingen, het beleid, de handelingen of nalatigheden van derden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ongeacht of derden al dan niet onder toezicht of controle van ENISTO staan, en ongeacht of de Klant al dan niet rechtstreeks of indirect gebruikmaakt van diensten van derden.

11.7 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

11.8 ENISTO heeft geen invloed op het design, de kwaliteit of de inhoud van gelinkte aanbiedingen en internet pagina's en draagt daardoor geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor zulke aanbiedingen. ENISTO draagt geen aansprakelijkheid, garantie of waarborg of andere verantwoordelijkheden voor de de juistheid, volledigheid, wijzigingen of andere eigenschappen van de inhoud van derden (bijv. productinformatie of prijzen).

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

12.1 Op de overeenkomst tussen ENISTO en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering, niet-nakoming of ontbinding van de overeenkomst tussen ENISTO en de Klant, of met betrekking tot enig andere aangelegenheid in verband met de Algemene Voorwaarden, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.

12.3 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de volgende situaties beschouwd als overmacht en onvoorziene omstandigheden (niet-uitputtende lijst): oorlog, natuurlijke omstandigheden en/of rampen, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraden, machinestoringen, epidemieën en pandemieën, uitsluiting, uitputting van voorraden, hoge afwezigheid door ziekte, elektrische, computertechnische, internet- of telecommunicatiestoringen, hacking, beslissingen of interventies van de overheid (inclusief weigering of intrekking van een vergunning), vertragingen en/of faillissement van derden waarop ENISTO vertrouwt voor hun diensten.

12.4 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

13. SCHORSING EN ONTBINDING

13.1 In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen ENISTO en de Klant, al dan niet volgens het recht zoals beschreven in Artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden, verliest de Klant het recht om ENISTO te verplichten haar verplichtingen onder de beëindigde overeenkomst na te komen.

13.2 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Alle onderdelen van de Website, zoals onder andere teksten, de naam "ENISTO" de lay-out en grafische vormgeving van de webpagina's, de catalogus, foto's, afbeeldingen op de Website, evenals de producten zelf, zijn beschermd door auteursrecht. ENISTO is de enige eigenaar of licentiehouder van deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld. Elke vorm van kopiëren, publiceren, imiteren of ander gebruik, op welke manier dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ENISTO.

14.2 Onverminderd het voorgaande mag de inhoud van de Website worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, geheel of gedeeltelijk, op een manier die de bekendheid van de Website en ENISTO op een positieve manier vergroot, inclusief via sociale netwerken, op voorwaarde dat elke weergave een duidelijke verwijzing naar de Website bevat en zonder afbreuk te doen aan het recht van ENISTO om dit op elk moment te beëindigen.

14.3 Het recht om de inhoud van de Website te gebruiken, wordt aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de inhoud niet wordt gewijzigd en dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsnotices intact blijven. De Klant stemt in met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die gepaard gaan met de inhoud of die anderszins op de Website zijn gepubliceerd.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1 De persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt, worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring. ENISTO zal deze gegevens overdragen aan de betalingsprovider en vervoersdienst met het oog op de verwerking en bezorging van de bestelling.

15.2 De Klant kan te allen tijde toegang, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van zijn gegevens aanvragen. Als de Klant geen commerciële informatie meer van ENISTO wenst te ontvangen, dient de Klant ENISTO hiervan op de hoogte te stellen via contact@enisto.com en/of via de uitschrijfoptie in de e-mails van ENISTO.

15.3 U vindt ons privacybeleid hier

15.4 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.

16. GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

16.1 Als de Klant, op verzoek van ENISTO, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) indient of, zonder verzoek van ENISTO, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), stemt de Klant ermee in dat ENISTO op elk moment, zonder beperkingen, dergelijke opmerkingen die aan ENISTO worden doorgestuurd, mag bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. ENISTO is niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

16.2 ENISTO mag, maar is niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar haar oordeel, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of deze Algemene Voorwaarden schendt. De Klant stemt ermee in dat zijn opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Bovendien stemt de Klant ermee in dat zijn opmerkingen geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die de werking van de Website of een gerelateerde website op enigerlei wijze zou kunnen beïnvloeden. De Klant mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders, of ENISTO of derden anderszins misleiden over de herkomst van enige opmerkingen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die hij maakt en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door de Klant of een derde partij worden geplaatst.

17. GESCHILLEN

17.1 Alle mogelijke geschillen tussen ENISTO en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het geregistreerde kantoor van ENISTO, tenzij ENISTO ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan de rechtbank van het geregistreerde kantoor of de woonplaats van de Klant.

17.2 De Consument kan ook een klacht over de aankoop van producten op de Website indienen bij het Online Geschillenbeslechtingsplatform ("ODR") van de Europese Unie (Online Dispute Resolution Platform). Door een klacht op dit platform in te dienen, geeft de Consument aan zijn claim buiten de rechter om te willen afhandelen. De Consument aanvaardt dat deze bepaling louter informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis van ENISTO inhoudt, aangezien dit zou duiden op de bereidheid van ENISTO om de claim van de Consument buiten de rechter om af te handelen via het Online Geschillenbeslechtingsplatform.

17.3 Bovenstaande punten hebben enkel betrekking op producten van het merk ENISTO. Aankopen die gedaan worden via een link naar een andere webshop zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van deze webshop.